Naslovnica
09.8.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home
Te?aj "Farmakogenomika i farmakovigilancija" PDF Ispis E-mail
Novosti
ÄŚetvrtak, 05 Prosinac 2013 20:40

mefMedicinski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu, Klini?ki bolni?ki centar Zagreb, Klini?ki zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klini?ka jedinica za farmakogenomiku i individualizaciju terapija i Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organiziraju poslijediplomski te?aj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije "Farmakogenomika i farmakovigilancija - sprje?avanje nuspojava u individualizaciji terapije - upute i smjernice" 06. prosinca 2013. KBC-Rebro Zagreb, Kišpati?eva 12, zgrada poliklinike III kat –predavaonica (s. 413).

 

Voditeljice te?aja su prof.dr.sc. Nada Božina, dr.med. i dr.sc. Viola Macoli?-Šarini?, spec. klini?ke farmakologije.Te?aj je namijenjen svim specijalnostima u kojima se propisuje  farmakoterapija, lije?nicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, farmaceutima i drugim zdravstvenim djelatnicima. Premda je ustanovljena jasna poveznica izme?u geneti?ke predispozicije  i u?inkovitosti te toksi?nosti odre?enih  lijekova, implementacija farmakogenomike u klini?koj praksi zaostaje za tim saznanjima. Jaz izme?u jasnih dokaza te prihva?anja i primjene novih farmakogeneti?kih testova nastoji se prebroditi razvojem na konsenzusu temeljenih uputa i smjernicama i edukacijom zdravstvenih profesionalaca. Svrha ovog te?aja je upravo edukacija zdravstvenih profesionalaca.

Polaznici ?e biti upoznati s  genskim varijantama  koje mogu  modulirati u?inak nekog lijeka i promijeniti ukupan ishod farmakoterapije s rezultatom neu?inkovitosti i/ili pojavom štetnih nuspojava. Bit ?e obra?eni razli?iti  genski polimorfizmi koji mogu  utjecati na farmakokinetske parametre: apsorpciju, dispoziciju, metabolizam i izlu?ivanje lijeka te farmakodinamiku, koja je odre?ena stanjem ciljnih mjesta djelovanja lijeka, naj?eš?e receptorima. Polaznici ?e se upoznati s ulogom: polimorfnih metaboli?kih enzima I faze metabolizma (citokromi P-450 (CYP): CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4/5), II faze metabolizma (NAT2, TPMT); DPYD i  terapija  5-FU;  polimorfnih transportnih proteina (ABC, SLC, SERT) te nekih receptora (serotoninski, dopaminski, angiotenzinski).

Na primjerima iz klini?ke prakse prikazat ?e se u?inci genotipa na  fenotipsku ekspresiju u vidu koncentracije lijeka, u?inkovitosti/ rezistencije, te  nuspojave pri farmakoterapiji najzna?ajnijim skupinama lijekova poput  kumarinskih antikoagulanata, NSAR, imunosupresiva, statina, antidepresiva, antipsihotika, antiepileptika, antitumorskih lijekova.

Polaznici ?e dobiti op?a znanja iz farmakogenomike i farmakovigilancije, te specifi?na znanja iz podru?ja  o najvažnijim polimorfnim varijantama gena metaboli?kih enzima  I i II faze, transportnih proteina te nekih receptora koje mogu promijeniti ishod farmakoterapije i biti uzrokom razvoja nuspojava.  Stoga ?e biti sposobni procijeniti u kojih je bolesnika i zašto korisno provesti farmakogeneti?ku analizu. Tako?er ?e  nau?iti interpretirati  nalaze genotipizacije i primijeniti ih u svrhu kreiranja algoritama i odabira optimalnog lijeka i doze za pojedinog bolesnika, s ciljem individualizacije farmakoterapije i preveniranja razvoja nuspojava. Nau?iti ?e procijeniti važnost farmakogeneti?kih polimorfizama kao rizi?nih faktora u nastanku interakcija i nuspojava lijekova.

PRIJAVA SUDJELOVANJA
Pristupnicu za sudjelovanje na te?aju molimo pošaljite na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ili na adresu: Lana Pejnovi?, mag.med.biochem., KBC Zagreb, Klini?ki zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Kišpati?eva 12, 10000 Zagreb Sve dodatne obavijesti o te?aju pružit ?e Vam voditeljica te?aja na tel/fax. 01 2367 249,        e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript

KOTIZACIJA
Kotizacija te?aja iznosi 200,00 kn za priravnike, specijalizante, znanstvene novake, i polaznike poslijediplomskih studija i 400,00 kn za specijaliste, farmaceute i ostale, a upla?uje se na žiro ra?un Medicinskog fakulteta br. HR 84 23400091110024619, poziv na broj 15191, s naznakom "za te?aj – Farmakogenomika i farmakovigilancija“. Mogu?e je zatražiti predra?un.
Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu lije?nika HLK kategoriziralo je i vrednovalo stru?ni skup sa 7 bodova za pasivno i 9 bodova za aktivno sudjelovanje. Povjerenstvo za stru?no usavršavanje farmaceuta HLJK bodovalo je stru?ni skup sa 3 boda.
Te?aj nosi 1 ECTS bod.

PROGRAM TE?AJA
sa satnicom, predava?ima i temama:

08,30 – 09,00 Registracija polaznika
09,00 - 09,30 Nada Božina: Osnove farmakogenomike
09,30 - 10,00 Viola Macoli? Šarini?: Farmakogenetika i farmakovigilancija
10,00 - 10,30 Mila Lovri?: Uloga farmakogeneti?kih varijacija u prijenosu lijeka preko    razli?itih barijera
10,30 - 11,00 Silvija ?ukovi?-?avka: Farmakogenomika i upalne bolesti crijeva
11,00 - 11,30 Odmor uz kavu
11,30 - 12,00 Svjetlana Šupe: Farmakogenomika u neurologiji
12,00 - 12,30 Alma Mihaljevi? Peleš: Uloga citokroma P450(CYP) u lije?enju     psihofarmacima
12,30 - 13,00 Nikica Miroševi? Skvrce: Farmakogenetika statina
13,00 - 14,00 Odmor za ru?ak
14,00 - 14,45 Nada Božina, Vlasta Bradamante, Alma Mihaljevi? Peleš, Svjetlana Šupe
   Radionica,  Farmakogenomika - predvi?anje  štetnih  u?inaka zbog interakcija lijeka
14,45 - 15,20 Marija Gamulin: Farmakogenomika u onkologiji
15,20 - 15,40 Odmor uz kavu
15,40 - 16,15 Nada Božina, Silvija ?ukovi? ?avka, Nikica Miroševi? Skvrce, Iveta Šimi?,  Marija Gamulin : Radionica, Primjeri primjene farmakogenomike u klini?koj praksi 
16,15 - 17,00 Provjera znanja

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.